Ringgit Damen Sarana Pasinaon

 

RINGGIT-DaMEN- sri wisnu

Bantul, http://www.jogjatv.tv – Alat Peraga Edukatif, APE racakipun kadamel saking bahan ingkang awis reginipun. Pramila kathah bebadan pendidikan kelas menengah dereng saged nyawisaken Alat Peraga Edukatif minangka sarana pasinaon. Kamangka sejatosipun bahan ingkang prasaja, ugi saged dipun tanjakaken kangge damel sarana pasinaon ingkang mranani.
Bab kasebat dipun jlentrehaken dening pamigatos budaya saking Balai Budaya Minomartani, Faizal Noorsinggih, salebeting Pelatihan Pembuatan Wayang Damen Sebagai Wahana Pembelajaran dan Pengembangan Multiple Intelegence Pada Anak Usia Dini. Pelatihan kasebat dipun sengkuyung dening para guru PAUD sa Kalurahan Trimulyo, Jetis, Bantul, Setu sonten(16/4). Sadangunipun punika, damen namung kangge pakan raja kaya kemawon, kamangka damen saged dipun gatra dados ringgit, minangka sarana pasinaon ingkang mirah lan migunani.
Salebeting pelatihan kasebat ugi dipun praktekaken caranipun damel ringgit saking damen. Wiwit saking damel rangka deling, ngantos nggatra damen dados satunggaling ringgit ingkang mranani. Sasampunipun damel ringgit damen, para guru ingkang tumut pelatihan dipun sukani kalodhangan ngginakaken ringgit damen minangka sarana pasinaon. Kajawi mranani, ringgit damen saget dipun pragaken kanthi kelompok, pramila saged njurung kreatifitasipun lare, satemah ngrembakakaken kalantipaning lare.
Pelatihan punika dipun ajab saged dipun cakaken dening para guru PAUD ing sekolahipun piyambak-piyambak, satemah saged nambah seserepanipun lare ing jagading seni ringgit.

Anang Zainuddin

Sumber:   http://jogja-tv.blogspot.com/2011/04/ringgit-damen-sarana-pasinaon.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.